Tarım ve Orman Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri Ek-2’deki; gıda üreten işletmeciler Ek-3’teki bilgi ve belgeler ile birlikte ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yetkili mercie başvururlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gıda işletmecileri, onaya tabi işletmelerine onay almak üzere bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yetkili mercie başvururlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin “Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler” başlıklı Ek-3’ünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmeleri için taahhütname (Ek-15)”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin “Gıda İşletmeleri İçin Onay Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler” başlıklı Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9’unda yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe Ek-14’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-15 eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 4 üncü, 6 ncı, 8 inci ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2011

28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2012

28254

2-

10/1/2013

28524

3-

7/1/2014

28875

4-

30/12/2014

29221 (Mükerrer)

5-

31/12/2015

29579

6-

26/7/2016

29782

7-

24/11/2016

29898

8-

21/12/2017

30277

 

 

 

 

 

 

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "